โลกนี้คนดี อยู่ยาก คนสร้างภาพอยู่สบาย

สมัยนี้คนอวดร ว ยมีมาก เ พ ร า ะอย ากให้คนอื่นนั้นยอมรับในตัวเอง เพื่อให้ตัวเองนั้นเข้ากับสังคมได้ง่าย …