โอมิครอน แค่เปิดปาก ก็แพ ร่เชื้ อได้

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะนำแนวทางต่อสู้กับ “โอมิครอน” เพื่อเอ าตัวรอดและปลอดภั ยจากสายพั นธุ์นี้ ด้วย 5 ข้อที่ควรอ่าน

1 โอมิครอน ไม่ต้องกั ด แค่เปิดปาก ก็แพ ร่เชื้ อได้

แม้เชื้ อไม่ค่อยลงป อด แต่ไปเกาะเ ซลล์ผนังคอแทน เมื่อพูดคุย ตะโกน ไอ จาม เ ชื้อกระจายมากกว่า และง่ายกว่า แม้เชื้ อโอไมครอนจะไม่ลงปอ ด ทำให้ความเสี่ ยงในการป่ วยหนักลดลง

แต่เชื้ อโอมิครอนกลับไปเกาะบริเวณเซล ล์ผนังลำคอจำนวนมาก เมื่อผู้ติดเชื้ อพูดคุย ตะโกน ไอ จาม เชื้ อจึงกระจายออกมาง่าย และมากกว่า ทำให้เกิดการแ พร่เชื้ อได้ง่าย

2 ยิ่งอยู่ในพื้นที่ปิด ละอองเชื้ อที่แห้ง ลอยไกลอยู่ได้นาน

แม้ผู้ติดเ ชื้อไม่อยู่แล้ว เชื้ อ โควิ ดถูกห่อหุ้มด้วยน้ำมู ก หรือ น้ำลา ย แต่เวลาอยู่ในพื้นที่ปิด เมื่อน้ำมู ก หรือน้ำลา ยระเหยแห้งไป เชื้ อโควิ ดที่มีขนาดเล็กลง จะสามารถล่องลอยไปไกล

และตกค้างในอากาศได้นาน ไวรั ส ซึ่งคือน้ำมู กหรือน้ำลาย (เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ไมครอน) ฝอยละอองขนาดใหญ่ น้ำหนักของน้ำมู กหรือน้ำลาย ทำให้ลอยตกทันที เมื่อระเหยเป็น “ไวรั ส” (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 ไมครอน) ฝอยละอองขนาดเล็ก ลอยในอากาศได้นาน

3. พื้นที่ปิด หรือระบายอากาศไม่ดี เสี่ย งเจอเ ชื้อตกค้าง

การเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ มีส่วนช่วยในการลดการสะสมของเชื้ อโ รคได้ ทั้งนี้ การเปิดช่องระบายอากาศควรเปิดให้ทแยงด้านกัน เพื่อทำให้อากาศเกิดการถ่ายเทได้รอบบริเวณมากที่สุด

ไม่เหลือการตกค้างของเ ชื้อโร คควรเปิดระบายอากาศด้านทแยงกัน ช่วยระบายอากาศได้ดีกว่าไม่ควรเปิดระบายอากาศฝั่งตรงข้ามกัน อาจมีเ ชื้อโร คตกค้าง

** ควรเปิดระบายอากาศครั้งละ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่ วโมง ถ้ามีข้อจำกัด อาจเปิดระบายก่อนเริ่มใช้ห้อง ระหว่างพัก และก่อนเลิกใช้**

4. ในพื้นที่ปิด เ ชื้อแ พร่ยกกำลัง 3

นอกจากการเว้นระยะห่างแล้ว การเลี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่ปิดก็ช่วยลดความเสี่ย งในการติดเชื้ อโควิ ดได้ เพราะภายในพื้นที่ปิด เชื้ อจะสามารถแ พร่ได้ถึง 3 ทางได้แก่

ระยะใกล้ติดจากฝอยละอองขนาดใหญ่ ระยะไกลติดจากฝอยละอองขนาดเล็ก ระยะประชิดติดจากการสัมผัส 3 เส้นทางการติดเชื้ อ

ระยะไกล ติดจากฝอยละอองขนาดเล็ก

ระยะใกล้ ติดจากฝอยละอองขนาดใหญ่

ระยะประชิด ติดจากการสัมผัส

5. วิธีเอ าตัวรอดเมื่ออยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท

ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพ สวมอย่างถูกวิธี กระชับใบหน้า เว้นระยะห่าง ล้างมือ และฉี ดวัคซีน การเลือกสวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพเหมาะสูง เช่น N95 หรือ KN95 โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ ยง เช่น พื้นที่แออัด มีคนจำนวนมาก ช่วยลดความเสี่ย งในการติดเชื้ อได้มาก

แต่ทั้งนี้ต้องสวมให้ถูกวิธี และกระชับใบหน้า เพราะการสวมหน้ากากไม่กระชับอาจเกิดช่องโหว่ให้เ ชื้อโร คลอดเข้ามาได้ ได้แก่ ช่องเหนือจมูก ช่องข้างแก้ม และช่องใต้คาง

หน้ากากผ้า ลดความเสี่ ยง 56%

หน้ากากอนามัย ลดความเสี่ ยง 66%

หน้ากาก N95/KN95 ลดความเสี่ย ง 83%

เพิ่มเพื่อน

ที่มา https://kun-9.com #คุณนาย #kun9 #บุญบารมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *