เก็บไว้ท่องก่อนนอน จะมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามา

คนโบราณนั้นมีความเชื่อกันว่า บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ จะช่วยให้ผู้ที่สวด มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขช่วยรักษาคุ้มครองให้มีความปลอดภัย บทสวดนี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรามีความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่านช่วยให้มีสมาธิตั้งมั่นเวลาทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไป ให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นกว่าเดิม

และยังมีความเชื่อในสมัยปู่ย่าว่า ในบทสวดอิติปิโสที่เราท่องนี้จะเป็นบทสวดที่ช่วยในการต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนยาว ช่วยป้องกันในสิ่งที่มองไม่เห็นให้ปลอดภัยในทุกๆสิ่ง

บทสวดมนต์อิติปิโส

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ (3 จบ) ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู , อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสา รถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก , โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ , พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน , ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ , อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย , อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง , เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ , เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

พลังของพระคาถาหากเราสวดจะช่วยในการปั ดเ ป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของเร าสิ่งไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะออกไปจากตัวเราและจะช่วยเมตตามหาคาถาช่วยให้มีลาภยศ การค้าขายดี ได้พบเจอคนที่ดีมีพลังอันศั ก ดิ์ สิทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ จะพบแต่โชค ล า ภเงินทองความสุขความเจริญในวันข้างหน้า จะปรากฏขึ้นให้กับผู้ที่สวดบทนี้และผู้ที่ให้คนอื่นได้ด้วย

•เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *