ยุคนี้ คน 5 ประเภทที่ไม่ควรคบหา เพราะคนเหล่านี้อยู่ใกล้ๆ คุณ

คน 5 ประเภทที่ “ขงเบ้ง” ล่วไว้ว่า “ไม่ควรคบ” ควรปลีกตัวอยู่ให้ห่าง

ในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้ง มีบทหนึ่งได้กล่ าวถึง

การขจัดคน  ชั่  วในบ้านเมือง โดยจัดคนแบบนี้ไว้ว่า “ห้า  ชั่  ว”

ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคนเหล่   า นี้ไว้

คนเหล่  า  นี้ คือ คนเจ้าเ ล่  ห์ ไร้ศี  ลสั   ต  ย์ ควรป  ลี  กตัว

อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนม ให้ปลี  กตัวออกห่าง

หากมีอยู่ในอ  ง  ค์  ก  ร อาจทำให้องค์กรหรือส่วนรวมเสื่อมเ  สี  ย

หากคบไว้เป็นมิตรล้วนแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้

1. ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก ชอบตั้งสมัครพรรคพวก

เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจ

หาเรื่องใส่ร้  า   ยคนอื่นให้เสื่อมเ  สี  ย

หาประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยการทำ ล   า ยผู้อื่น

2. เรียกร้องความสนใจ ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม

สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง

ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแ   ต  กต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย

มีความคิด ความอ่าน หรือ แนวทางชีวิตที่ขัดต่อสัง  ค  มส่วนใหญ่

ล้วนแต่นำมาซึ่งความแ  ต   กแยก อย  า กให้คนสนใจเพราะสิ่งเห  ล่  านี้

3. ขย  า  ยเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

ได้ยินมาแค่หนึ่ง พูดต่อให้ฟังสิบ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิ  ด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าวลือ

ที่เป็นเท็จให้แ  พ  ร่  หลาย

4. เฝ้าจับผิ  ด คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิ  ด และยุยง

ให้คนแ   ต  กแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสนใน ห มู่คน เห็นใครทำอะไรผิ  ด

นิดผิ  ดหน่อย ชอบทำเป็นเรื่องใหญ่บานปลาย แต่ความผิ  ดของตัวเอง

นั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น

5. ประจบสอพลอ คอยเ   อ  าใจใส่แต่คนที่มีผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง

บางคนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่างลับๆ ไม่สนใจความเป็นอยู่

ของคนในทีม ยอมทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองรอด

คนเ  ห  ล่  านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วย เล่ห์เหลี่ยม ไร้ศีลไร้สัตย์

อย่าได้ถามหาความจริงใจกับคนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง

ระมัดระวังอย่าให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไปไว้เนื้อ

เชื่อใจเป็นอันขาด

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *