ปวดหัวแบบไหน เสี่ยงโควิด

ป วดหัวแบบไหน เสี่ ยงโควิ ด

อาการป วดศีรษะเป็นอีกหนึ่งอาการทางสม องและระบบประส าทที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่ว ยที่ติดเชื้ อโควิ ด และ ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิ ด โดยอาจมีสาเห ตุและความรุนแร งที่แตกต่างกันออกไป

โดยในผู้ป่ วยบางรายอาการปว ดศีรษะอาจจะไม่รุนแร งและสามารถหายเองได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่ วยอีกหลายคนอาจต้องการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม

ติดโควิ ดป วดศีรษะแบบไหน?

นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ อายุรแพทย์โร คสม องและระบบประสา ท (โ รคปว ดศีรษะและใบหน้า) ศูนย์สม อง รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า อาการปว ดศีรษะเป็นอาการทางระบบประสา ทที่เจอได้บ่อยในผู้ติดเ ชื้อโควิ ด โดยสามารถพบผู้ป่ว ยที่มีอาการได้มากถึง 30% ส่วนใหญ่จะไม่เคยมีประวัติโร ค ปว ดศีรษะมาก่อน

ทำไมติดโควิ ด ถึงปว ดศีรษะ

สาเห ตุของอาการปว ดศีรษะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากเ ชื้อไวรั สเข้าสู่สม องโดยตรง โดยผ่านปลายเส้นประสา ทคู่ที่ 5 (trigeminal nerve) จากในโพรงจมูก ทำให้เกิดสัญญ าณความปว ดส่งมาที่ศีรษะ หรืออาจเกิดจากการที่เชื้ อไวรั สไปกระตุ้ นร่างกายให้สร้างส ารการอักเ สบ (inflammatory cytokine) ซึ่งมีผลโดยตรงกับระบบนำความปว ดในสมอ ง ทำให้เกิดอาการปว ดศีรษะขึ้นมาได้

ลักษณะของอาการปว ดศีรษะที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราติดเชื้ อโควิ ด มีดังนี้

-อาการป วดศีรษะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

-ปว ดศีรษะที่มีความรุนแร งของอาการป วดปานกลาง ถึงมาก

-มักไม่ตอบสนองต่อย าแก้ปว ด หรือมีอาการป วดซํ้าหลังจากย าแก้ปว ดหมดฤท ธิ์

-ลักษณะการปว ดจะเป็นการป วดแบบบีบรัดที่บริเวณขมับ หน้าผาก รอบกระบอกตาทั้ง 2 ข้าง หรือปว ดทั่วทั้งศีรษะ ซึ่งอาจจะพบลักษณะการป วดแบบป วดตุ๊บๆ คล้ายกับเส้นเ ลือดเต้นได้

-การโน้มศีรษะไปด้านหน้า การไอ การจามและการออกแร งจะทำให้อาการปว ดศีรษะรุนแร ง ขึ้น

-อาการปว ดสามารถเกิดขึ้นได้นานถึง 2 สัปดาห์

ปว ดศีรษะตามปกติ VS ปว ดศีรษะเพราะติดโควิ ด

เราสามารถแยกอาการป วดศีรษะที่เกิดจากการได้รับเชื้ อโควิ ด กับการปว ดศีรษะด้วยสาเ หตุอื่นได้ด้วยการสังเกตอาการที่เกิดร่วมด้วย เช่น

-ผู้ที่ติดเชื้ อโควิ ด นอกจากจะมีอาการปว ดศีรษะแล้ว จะมีอาการเวียนศีรษะ มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้ นไม่รับรส ไอ หอบเหนื่อย ปว ดเมื่อย ถ่ายเหลว เจ็ บขณะกลืน

-อาจจะเกิดอาการแพ้แ สง แพ้เสียงดัง คล้ายในผู้ที่ปว ดศีรษะไ มเกรน

-ในผู้ที่เป็นโ รคป วดศีรษะอยู่แล้ว จะมีลักษณะของอาการป วดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

– อาการป วดศีรษะนอกจากจะเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้ อโควิ ดแล้วยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่รับวัคซีนโควิ ด ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดจะมีรายงานอาการของผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไป

ในผู้สูงอายุจะพบอาการข้างเคียงได้ตํ่ากว่าในผู้ที่มีอายุน้อย และการได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะพบอาการข้างเคียงน้อยกว่าในเข็มแรก จากข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า วัคซีนเชื้ อต าย (CoronaVac) พบอาการปว ดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 6%-18.7%

ส่วนวัคซีนชนิด viral vector (ChAdOx1 nCoV-19; AstraZeneca) พบอาการปว ดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 22.8%-29.3%

และวัคซีน mRNA (BNT162b2; Pfizer) พบอาการปว ดศีรษะหลังได้รับวัคซีน 39%-52%

ป วดศีรษะระหว่างติดโควิ ด ควรทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วถ้าเกิดอาการป วดศีรษะจากการได้รับเชื้ อโควิ ดหรือจากการได้รับวัคซีนอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ สามารถรับประทานย าแ ก้ปว ด เช่น พาราเซตามอลได้

ในกรณีที่รับประทานย าพาราเซตามอลแล้วยังไ ม่สามารถควบคุมอาการปว ดได้ อาจต้องพิจารณาใช้ย าแก้ปว ดบรรเทาอาการอักเส บที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs หรือ NSAIDs)

สำหรับผู้ที่เป็นไมเกรนและมีอาการป วดศีรษะไมเกรนกำเริบหลังได้รับวัคซีน แนะนำให้รับประทานย าพาราเซตามอล ใน

กรณีที่ป วดศีรษะรุนแ รงควรพิจารณาใช้ย าในกลุ่ม NSAIDs หรือ ย ากลุ่ม triptans

ทั้งนี้ หลังจากการได้รับวัคซีนโควิ ด ถ้าอาการป วดศีรษะรุนแ รงขึ้นหรือไ ม่บรรเทาลงหลังจากการรับประทานย าแก้ปว ด หรือมีอาการผิ ดปกติอย่างอื่นเกิดขึ้นร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเห ตุของอาการป วดศีรษะที่อาจเป็นอันตร าย รวมทั้งรักษาอาการป วดศีรษะอย่างเหมาะสม

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ อายุรแพทย์โร คสม องและระบบประสา ท (โร คป วดศีรษะและใบหน้า) ศูนย์ส มอง รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *